Rekrutacja

 

Jak zostać uczniem szkoły muzycznej ?

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia
- sześcioletniego cyklu nauczania jest ukończenie sześciu lat (od 6* do 10 lat)
- czteroletniego cyklu nauczania jest ukończenie dziesięciu lat (od 8 do 16 lat )

*W przypadku dzieci 6-letnich należy dołączyć także opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia jest ukończenie dziesięciu lat ( dziesięć do dwudziestu jeden lat ).

3. kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej składają kwestionariusz wraz ze świadectwem zdrowia w terminie od 01 marca do 09 maja. Szkoła w zależności od kierunku kształcenia może zażądać przedłożenia dodatkowego zaświadczenia lekarskiego.

4. Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności.

5. Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

6. Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego.

7. Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się do 30 czerwca.

8. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

9. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, a także liczbą specjalizacji kształcenia do przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności kandydatów przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

10. Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych.

11 . Egzamin z przedmiotów artystycznych obejmuje :
a) egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
b) egzamin w formie ustnej z kształcenia słuchu.

12. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc można uwzględnić inne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania.

13. Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja.

14. Badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

15. Z przebiegu egzaminu wstępnego lub badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny wraz z punktacją.

16. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

17. Po każdej części egzaminu wstępnego lub badaniu przydatności komisja lub zespół kwalifikacyjny wpisują do protokółu uzyskane przez kandydata wyniki odrębne dla każdego przedmiotu i każdej części egzaminu wstępnego lub badania przydatności.

18. Decyzję o przyjęciu do szkoły artystycznej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego lub badania przydatności.

19. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów wstępnych lub badaniu przydatności.

20. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

21. Decyzję o przyjęciu kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programu klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

22. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia w trybie określonym w punkcie 21.

23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego w trybie określonym w punkcie 21.

24. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.
 
 

 

Jak zostać uczniem szkoły muzycznej ?

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia
- sześcioletniego cyklu nauczania jest ukończenie sześciu lat (od 6* do 10 lat)
- czteroletniego cyklu nauczania jest ukończenie dziesięciu lat (od 8 do 16 lat )

*W przypadku dzieci 6-letnich należy dołączyć także opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II stopnia jest ukończenie dziesięciu lat ( dziesięć do dwudziestu jeden lat ).

3. kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej składają kwestionariusz wraz ze świadectwem zdrowia w terminie od 01 marca do 09 maja. Szkoła w zależności od kierunku kształcenia może zażądać przedłożenia dodatkowego zaświadczenia lekarskiego.

4. Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności.

5. Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

6. Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego.

7. Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się do 30 czerwca.

8. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

9. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, a także liczbą specjalizacji kształcenia do przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności kandydatów przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

10. Egzamin wstępny do szkoły muzycznej II stopnia przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych.

11 . Egzamin z przedmiotów artystycznych obejmuje :
a) egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
b) egzamin w formie ustnej z kształcenia słuchu.

12. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc można uwzględnić inne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania.

13. Tematy egzaminów wstępnych ustala komisja.

14. Badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia polegają na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

15. Z przebiegu egzaminu wstępnego lub badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny wraz z punktacją.

16. Protokół powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

17. Po każdej części egzaminu wstępnego lub badaniu przydatności komisja lub zespół kwalifikacyjny wpisują do protokółu uzyskane przez kandydata wyniki odrębne dla każdego przedmiotu i każdej części egzaminu wstępnego lub badania przydatności.

18. Decyzję o przyjęciu do szkoły artystycznej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego lub badania przydatności.

19. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów wstępnych lub badaniu przydatności.

20. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

21. Decyzję o przyjęciu kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programu klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

22. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia w trybie określonym w punkcie 21.

23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego w trybie określonym w punkcie 21.

24. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.