SM I st. - informator

Warunki rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności kandydatów, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.

1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest następujący wiek:
     1) 6-letni cykl nauczania - od 6* do 10 roku życia
     2) 4-letni cykl nauczania - od 8 do16 roku życia

2. Badanie przydatności do obydwu cyklów nauczania przebiega w jednym etapie, który polega na indywidualnym przesłuchaniu kandydatów (sprawdzenie uzdolnień muzycznych - słuchu wysokościowego, słuchu harmonicznego, poczucia rytmu i pamięci muzycznej oraz wstępna ocena dojrzałości szkolnej).

3. Zakres tematyczny badania przydatności :
1) Test słuchowy:
a) rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych
b) powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków i interwałów
c) zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki
d) powtarzanie głosem melodii
e) określanie zmian w melodii i trójdźwiękach
f) określanie ilości słyszanych dźwięków
g) odtwarzanie rytmów.


2) Rozmowa oraz ćwiczenia manualne sprawdzające dojrzałość szkolną i emocjonalną najmłodszych kandydatów.

3) Sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na wybranym lub wskazanym instrumencie przez nauczycieli instrumentalistów.

Jak ubiegać się o przyjęcie?
W sekretariacie szkoły należy złożyć, do dnia 9 maja 2024 r., dokładnie i czytelnie wypełniony kwestionariusz. Kwestionariusz można pobrać w sekretariacie, na portierni szkoły lub wydrukować ze strony internetowej szkoły (www.psm.edu.pl).  Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie (choroby układu oddechowego wykluczające rozpoczęcie nauki, znaczne wady postawy itp.)
Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
tel.62/ 736-26-46


*W przypadku dzieci 6-letnich należy dołączyć także opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej


Zapraszamy !!!