SM II st. - informator


Materiały na egzamin z Kształcenia słuchu dla kandydatów z przygotowaniem - do pobrania

Wymogi programowe z instrumentu - kl. I, SM II st. - do pobrania

Wymogi programowe z kształcenia słuchu - kl. I, SM II st. - do pobrania

Wymogi programowe na egzamin wstępny z kształcenia słuchu - kl. II, SM II st.- do pobrania

Warunki rekrutacji do Szkoły Muzycznej II stopnia

1. Kandydaci do Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Instrumentalny o 6-letnim cyklu nauczania.

2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia jest ukończenie 10 lat i nie przekroczenie 23 roku życia.

3. Dyrektor szkoły może w indywidualnych przypadkach wyrazić zgodę na dopuszczenie do egzaminu wstępnego dziecka młodszego.

4. W szkole można kontynuować naukę gry na instrumencie, który był głównym przedmiotem w Szkole Muzycznej I stopnia lub rozpocząć naukę na:
. Kontrabasie
. Puzonie
. Fagocie
. Trąbce
. Tubie
. Waltorni
. Flecie
. Saksofonie

Formy i zakres egzaminów wstępnych do Szkoły Muzycznej II stopnia oraz sposoby informowania kandydatów.

1. Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej z kształcenia słuchu.

2. Dla kandydatów, którzy chcą kontynuować naukę gry na instrumencie rozpoczętą w Szkole Muzycznej I stopnia egzamin praktyczny polega na wykonaniu przed Komisją przygotowanego repertuaru odpowiadającego wymogom podstawy programowej dla Szkoły Muzycznej l stopnia.

3. Szczegółowy program wymagań egzaminacyjnych w poszczególnych sekcjach instrumentalnych jest udostępniany kandydatom przy składaniu podań do Szkoły Muzycznej II st.

4. Dla kandydatów, którzy chcą rozpocząć naukę gry na nowym instrumencie egzamin praktyczny polega na rozmowie kwalifikacyjnej oraz sprawdzeniu przez Komisję predyspozycji do gry.

5. Na niektóre instrumenty mogą być przyjęci kandydaci bez podstawowego przygotowania muzycznego, a egzamin wstępny polega na badaniu uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do gry na wybranym instrumencie.

Jak ubiegać się o przyjęcie?

W sekretariacie szkoły należy złożyć, do dnia 31 maja 2022 r., dokładnie i czytelnie wypełniony kwestionariusz. Kwestionariusz można pobrać w sekretariacie, na portierni szkoły lub wydrukować ze strony internetowej szkoły. Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie oraz, w przypadku kandydata z przygotowaniem muzycznym, świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I stopnia.Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły
tel.62/ 736-26-46

Zapraszamy !!!

 

EGZAMINY WSTĘPNE DO SM II st. – kl. I,  WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY, SM II st.

Wymogi programowe z instrumentu

Sekcja instrumentów klawiszowych

Fortepian główny
   - gamy do 5 znaków włącznie (8 - rozbieżnie; 3,6,10 - równolegle)
   - pasaże,
   - utwór polifoniczny,
   - forma klasyczna,
   - etiuda,
   - utwór dowolny.


Sekcja instrumentów dętych i perkusji

1. Flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon, waltornia
     - wybrana gama wraz z przerobionymi sposobami,
     - etiuda o zróżnicowanych problemach,
     - utwór z akompaniamentem.

2. Akordeon
     - gama (dur lub moll),
     - etiuda,
     - utwór polifoniczny,
     - utwór dowolny,
     - utwór cykliczny.

3. Perkusja
    - kompozycja solo na werbel oparta na technice klasycznej,
    - kompozycja solo na werbel oparta na technice rudymentarnej,
    - kompozycja solo na wibrafon lub marimbę z zastosowaniem techniki czteropałkowej,
    - kompozycja solo na 2, 3 lub 4 kotły.


Sekcja instrumentów strunowych

1. Skrzypce, altówka
      - gama (sposobami),
      - pasaże,
      - dwudźwięki,     
      - koncert cz. I.
2. Wiolonczela
      - gama (sposobami),
      - tercje łamane,     
      - etiuda,
      - sonata,
      - koncert cz. I.
 3. Kontrabas
      - gama (sposobami),
      - pasaże,     
      - etiuda,
      - utwór dowolny.
4. Gitara
      - etiuda na dowolny problem techniczny,
      - dowolna forma cykliczna (2 zróżnicowane części suity, sonatiny, bądź wariacje),
      - utwór dowolny.

WYMAGANIA Z KSZTAŁCENIA SŁUCHU I TEORII MUZYKI NA WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

kandydaci z przygotowaniem muzycznym

- rozpoznawanie interwałów prostych;
- umiejętność rozwiązywania trytonu;
- umiejętność budowania, śpiewania i rozpoznawania trójdźwięków (trójdźwięk zmniejszony i zwiększony bez przewrotów);
- znajomość gam majorowych (odmiana naturalna) i minorowych (wszystkie odmiany)  do 4 znaków przykluczowych, umiejętność ich budowania i śpiewania;
- wyklaskanie rytmu oraz omówienia zjawisk, którymi zadanie rytmiczne operuje (metrum, takt prosty, takt złożony, charakterystyczne grupy rytmiczne: synkopa, rytm punktowany, grupy niemiarowe);
- ćwiczenia solfeżowe w kluczach: wiolinowym  i basowym, w tonacjach majorowych i minorowych do 3 znaków włącznie.

UWAGA kandydaci z przygotowaniem muzycznym! Do pobrania w sekretariacie załącznik z obowiązującymi ćwiczeniami solfeżowymi  i rytmicznymi do przygotowania na egzamin wstępny.


BADANIE PRZYDATNOŚCI - kandydaci bez przygotowania muzycznego


                Zakres tematyczny badania przydatności:

1) Badanie uzdolnień muzycznych
         - rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych
         -  powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków i interwałów
         - zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki
         - powtarzanie głosem melodii
         - określanie zmian w melodii i trójdźwiękach
         - określanie ilości słyszanych dźwięków
         - odtwarzanie rytmów.

2) Sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na wybranym lub wskazanym instrumencie przez nauczycieli instrumentalistów.