REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji - do pobrania

                                                                                               Regulamin rekrutacji
                                  Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Komedy-Trzcińskiego w Ostrowie Wielkopolskim
              
1. Realizując statutowe cele i zadania Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego
w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej „szkołą”  przeprowadza, co roku, rekrutację kandydatów do klas pierwszych Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
2. Od 1 marca każdego roku szkoła organizuje  akcję informacyjną o zasadach przyjęć, warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji.
3.  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia jest:
             1) wiek 6 – 10 lat  (sześcioletni cykl nauczania)
             2) wiek 8 – 16 lat (czteroletni  cykl nauczania)
4.  Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia jest ukończenie 10 lat i nie przekroczenie 23 roku życia.
5.   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz wraz ze świadectwem zdrowia w terminie od 01 marca do 05 maja (zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia składania kwestionariuszy). O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne.
6.  W przypadku Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, dla dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat, do podania należy dołączyć opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
7. W przypadku Szkoły Muzycznej II stopnia w specjalizacjach instrumentów dętych kandydaci muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie, od lekarza specjalisty-pulmonologa, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na danym instrumencie.
8. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia odbywa się na podstawie badania przydatności (w okresie od 04.05. do zakończenia zajęć lekcyjnych). Dokładne daty ustala Dyrektor szkoły.
9.  Kwalifikacja kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego (w okresie od 04.05. do zakończenia zajęć lekcyjnych). Dokładne daty ustala Dyrektor szkoły.
10. Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi naukę na wydziale instrumentalnym w specjalnościach:
      1) dział dziecięcy (6 lat): fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, perkusja;
     2) dział młodzieżowy (4 lata): fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, perkusja;
11.  Badanie przydatności kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia obejmuje:
      1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych,
      2) sprawdzenie  predyspozycji do nauki gry na określonym  instrumencie. 
12. Kandydat badany jest z zakresu uzdolnień muzycznych według następująch kategorii :
      1) słuch muzyczny (poczucie wysokości dźwięku, jego czasu trwania, głośności i barwy),
      2) poczucie rytmu,
       3) postrzeganie zjawisk harmonicznych,
       4) pamięć muzyczna.
13. Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia obejmuje dwie kategorie kandydatów:
       1) z przygotowaniem muzycznym,
        2) bez przygotowania muzycznego.            
14. Szkoła Muzyczna II stopnia kształci na wydziale instrumentalnym w następujących specjalnościach:
       1) z przygotowaniem: fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas,
         flet, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, puzon, waltornia, tuba, perkusja,
       2) bez przygotowania muzycznego: kontrabas, puzon, waltornia, trąbka, tuba, flet, saksofon, fagot.
15. Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym przeprowadza się wyłącznie z  przedmiotów artystycznych.
16.  Egzamin z przedmiotów artystycznych obejmuje :
       1) egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
       2) egzamin w formie ustnej z kształcenia słuchu.
17. Egzamin wstępny do Szkoły Muzycznej II stopnia dla kandydatów bez przygotowania muzycznego przeprowadzany jest w formie badania przydatności według zasad określonych w pkt. 11 i 12.
18. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności, Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.                        
19. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc można uwzględnić inne osiągnięcia wymienione na świadectwie szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania.
 20. Za przygotowanie zestawów pytań i testów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej lub wyznaczona osoba z komisji egzaminacyjnej. Za przeprowadzenie egzaminów  wstępnych i badania przydatności kandydatów  odpowiedzialny jest przewodniczący komisji. Zestawy pytań i testy objęte są tajemnicą służbową.
21. Z przebiegu egzaminu wstępnego lub badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich oceny wraz z punktacją.
22.  Protokół powinien być przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia kandydata.
23.  Po każdej części egzaminu wstępnego lub badaniu przydatności komisja lub zespół kwalifikacyjny wpisują do protokółu uzyskane przez kandydata wyniki odrębne dla każdego przedmiotu i każdej części egzaminu wstępnego lub badania przydatności.
24. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego lub badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.
25.  Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
26.  Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu wstępnego lub badania przydatności.
27.  Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po zakończeniu egzaminów wstępnych lub badaniu przydatności.
28.  W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie  do klasywyższej, niż pierwsza.
29.  Decyzję o przyjęciu kandydatów do klasy wyższej, niż pierwsza, podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi nauczania klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
30.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kształcenia.
31.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń innej szkoły muzycznej może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
32.  Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi są       uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.